سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریده طباطبایی – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
علی قاسمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
احمد ساعتچی – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

فریت استرانسیوم نوع M با ترکیب SrFe9 Mn1.5 Ti1.5 O19 به روش حالت جامد تهیه شد . پودر فریت تهیه شده به نسبت های وزنی فریت به پلیمر 70/30 و 60/40با رزین مخلوط شد تا ماده مرکب فریت – پلیمر تهیه گردد . آزمون پراش پرتو ایکس بر روی پودر فریت انجام شد و فاز کریستالی نوعMدر نمونه ها شناسـایی گردیـد . تلفات انعکاس بر حسب فرکانس نمونه های مرکب توسط دستگاه Vector Network Analyzer اندازه گیری شـد . انـدازه گیـری قـسمت حقیقـی پـذیرفتاری مـوثر مغناطیــسی اســتاتیک پــودر فریــت توســط دســتگاهSusceptometer Lake Shore مــدل 7000 اســتفاده شــد . نتــایج مــشخص کــرد کــه پــودر فریــت بــا ترکیبSrFe9 Mn1.5 Ti1.5 O19 و نسبت وزنی فریت به پلیمر 70/30به عنوان یک جاذب پهن باند در فرکانس های بالاتر از 16GHzعمل می کند . میزان جـذب در برخی از فرکانس ها بیشتر از20dBاست.