سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی سپهرزاد – کارشناس ارشد بیومکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران- مدرس دانشگاه آزاد وا
ملیکا غلامی – دانشجوی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمد اسماعیلی – کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
محسن جانملکی – مربی پژوهشکده شهید بهشتی تهران

چکیده:

زمینهی مکانیک سلولی با توجه به گسترش تکنیکهای جدید در مقیاس میکرو و نانو در دهه های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.ابزارهایی از قبیل میکروپلیت، انبرهای نوری و مغناطیسی و میکروپیپت جهت مطالعه خصوصیات مکانیکی سلولهای زنده و نیز تعامل آنها با محیط مورد استفاده قرار می گیرند. در بین این تکنیکها میکروسکوپ نیروی اتمی به طور گسترده ای برای بررسی خواص مکانیکی سلول ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق رفتار سلول بنیادین مزانشیمی مغز استخوان موش با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی با دو نوع سوزن هرمی و کروی مطالعه شد. برای بررسی رفتار سلول ها تعداد 20 سلول برای هر سوزن مورد مطالعه قرار گرفت. نمودارهای نیرو- فرورفتگی مربوطه برای هر سلول بدست آمد و مقادیر مدول یانگ برای سوزن هرمیE= 0/56kpa و برای سوزن کروی E=0/43kpa تخمین زده شد. در انتها دو نوع سوزن با استفاده از آزمون تی استیودنت مقایسه شدند. مقایسه مقادیر حاصل از نتایج تحقیق نشان می دهد که مدول الاستیک سلول بنیادین مغز استخوان موش تقریبا مشابه انسان است