سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وهاب راستار – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
فتح اله کریم زاده – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدحسین عنایتی – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این پژوهش ابتدا به وسیل هی آسیاب کاری مکانیکی و با استفاده از تقویت کننده هایی در ابعاد 35 نانومتر، پودرهای نانوکامپوزیتیAl-Al2O3با درصدهای وزنی 5 10 و 15 تولید شد. سپس پودرهای مذکور با استفاده از قالب و پر سگرم فشرده شده و از آ نها قطعاتی در ابعاد 4/2×1/2×1/2 cm تهیه گردید. ساختار لایه ای ناشی از آسیا بکاری و مرزهای بین ذرات پودری به خوبی به وسیل هی میکروسکوپ نوری وSEM قابل مشاهد ه م یباشد. همچنین مطالع هی ریزساختاری قطعات تولیدی با استفاده ازTEM نشان م یدهد، پس از پرس گرم ساختار نانومتری زمینه پایدار بوده میانگین اندازه دان ههای آلومینیم در حدود 85 نانومتر می باشد. در ادامه دانسیته، سختی و استحکام خمشی قطعات تولید شده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان می دهد با افزایش مقدار تقوی تکننده های نانومتری گرچه سختی افزایش م ییابد اما به دلیل کاهش دانسیته و افزایش تخلخل، استحکام خمشی ب هطور قابل ملاحظ های کاهش م ییابد