سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرخ نجف زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان
حجت ا… منصوری – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مطالعه حاضر، خواص مکانیکی ناحیه جوش ورق های سوپرآلیاژ هستالویX به ضخامت یک میل یمتر، جوشکاری شده به روش لیزرNd-YAG پالسی بررسی شد. جوشکاری بدون استفاده از فلز پرکننده و بصورت هدایتی انجام شد نتایج آزمون ریزسختی، بالا بودن سختی فلز جوش نسبت به فلز پایه را تائید م یکند که ناشی از کاهش اندازه دانه فلزجوش نسبت به فلز پایه و نیز بالا بودن سرعت سرد شدن ناحیه جوش در جوشکاری لیزر است. همچنین نتایج آزمونکشش، شکست در فلز پایه را نشان م یدهد که این پدیده بیانگر حصول جوشی با خواص مکانیکی بالاتر از فلز پایه است.پس از بررسی سطح شکست مشخص گردید، شکست به علت وجود حفرات ریز بهم پیوسته، آخال ها و ذرات فاز ثانویه که در مرزدان هها رسوب کرده اند، بصورت بین دان های اتفاق افتاده است