سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز عزالدین – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی
حمیدرضا رضایی – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

ذرات تقوی تکننده نانومتخلخل فاز آناتاز دی اکسید تیتانیوم به روش سل-ژل و با استفاده از سورفکتنت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برومایدCTAB) به عنوان عامل تخلخ لزا تهیه شدند. پودر تیتانیایی سنتز شده با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخصه یابی شد. همچنین ارزیابی سطح ویژه، توزیع اندازه تخلخل و قطر تخلخ لها با استفاده ازتکنیک جذب و واجذب نیتروژن صورت پذیرفت. سپس این فیلرها (بدون عملیات سیلانیزاسیون) همراه با فیلرهای نانوسایز وفیلرهای سیلیکایی (با عملیات سیلانیزاسیون) با درصدهای مختلف، به رزین اصلی کامپوزیت های دندانی افزوده شدند. خواص کامپوزیت ها از جمله ریز سختی، مدول خمشی و استحکام خمشی نمون ههای مختلف اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج نشان م یدهد که استحکام خمشی، مدول خمشی و ریزسختی نمونه های کامپوزیتی که حاوی ترکیبی از ذرات تقویت کننده متخلخل و نانوسایز تیتانیا است نسبت به نمونه هایی که حاوی هریک از ذرات بطور جداگانه و با همان درصد وزنی تقویت کننده است، بهتر است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست خمشی نمون هها توزیع مناسب ذرات تقویت کننده در رزین را نشان م یدهد.