سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا اکرمی فرد – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی اسمعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صباغیان – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ایجاد لایهی کامپوزیتیCu-SiC بر سطح ورق مس خالص تجارتی بود. بدین منظور از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و ذراتSiC به اندازهی 25μm استفاده شد. به منظور ارزیابی ریزساختار از میکروسکوپ نوری و الکترونی و به منظور ارزیابی سختی لایهی سطحی از روش سختی سنجی ویکرز استفاده شد. همچنین به منظور بررسی رفتار سایشی از دستگاه سایش چرخان وارزیابی فازشناسی از آزمایش پراش پرتوی ایکس استفاده شد. نتایج حاصل نشانداد که در سطح نمونهی کامپوزیت، توزیع ذرات تقویتکننده به صورت یکنواختی بوده و ریزساختار حاصله در منطقهی اغتشاش دارای دانههای ریز و هممحور است. پروفیل سختی حاصل از آزمون ریزسختیسنجی نشان داد که بیشینه سختی درسطحVHN127و در عمق120VHN است در حالیکه سختی فلز پایه حدود65VHNبود. درآزمایش سایش چرخان برای نمونهی کامپوزیتی، ضریب اصطکاک برابر با 0/52بدست آمد و نرخ سایش3/36×10 -5gr/m گزارش شد درحالیکه در مس خالص ضریب اصطکاک برابر 0/45و نرخ سایش 4/25×10 -5gr/m بود.