سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم مرتضوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،
سارا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،
سمیه امیرتیموری – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بهمنظور دستیابی به اهداف مهمی چون استقلال و عدالت اج تماعی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تأمین امنیت غذایی و خودکفایی بخش کشاورزی دردستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است . به همین جهت برای نیل به ایناهداف در برنامه های توسعه، اهدافی چون افزایش بهرهوری عوامل تولید، افزایش تولیدات کشاورزی به منظور بهبود وضعیت امنیت غذایی و نیز استفاده از توانمندی ها و مزیت های مناطق در اتخاذ سیاست های منطقه ای کشاورزی و گسترش و تقویت سیستم ها و نظام اطلاع رسانی در بخش کشاورزی و غیره منظور شده است . در این راستا اهمیت محصول اساسی و راهبردی م انند گندم که به طور مستقیم و غیر مستقیم عمده ترین بخش مواد غذایی جمعیت جهان را تشکیل می دهد، مورد توجه خاص قرار می گیرد. لذا در این تحقیق به بررسی بهره وری کل عوامل تولیدگندم آبی در کشور طی سال های ۸۵-۶۸ پرداخته و بدین منظور از شاخص بهره وری ترنکوئیست -تیل استفاده شد