سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود فاضل نجف آبادی – مربی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار – استاد یار،دانشگاه تهران ،دانشکده فنی،گروه مهندسی متالوژی و مواد

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر حضور محیط خورنده بر خوردگی تنشی ماده مرکب Al-TiB2 با استفاده از ازمون کشش با نرخ کرنش کم بررسی شده است به این منظور نمونه هایی از این ماده حاوی 3 ، 6 ، 10 ، 15 درصد حجمی ذرات TiB2 تهیه شده و با نرخ کرنش 2×6- 10 S-1 تحت ازمایش کشش قرارگرفتند در حین ازمایش نمونه ها در تماس با محلول های آبی حاوی یون کلر با غلظتهای 0/01، 0/1 ، و 1 مولار قرار داشتند نتایج ازمایشها نشان داد حضور و افزایش یون مخرب کلر در محلول باعث تسریع در شکست نمونه ها شده و درصد ازدیار طول آنها را کاهش میدهد. همچنین در یک گروه نمونه یکسان با افزایش غلظت یون کلر کاهش درصد ازدیاد طول از یک رابطه لگاریتمی بصورت Y=A+BLn(x تبعیت می کند.