سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهربانو قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ایرج رسا – دانشیار زمین شناسی اقتصادی
محمدرضا هزاره – دکتری زمین شناسی اقتصادی
نیما نظافتی – استادیار زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از نقشه 1:100000 نور از توابع استان مازندران بوده ، در شمال خاوری نقشه1:250000 آمل و در مجاورت دریای مازندران واقع است. این منطقه که در بخش جلگه ای ساحلی استان مازندران واقع گردیده است از نظر مورفولوژی سرزمینی پست بوده ، و تماما از رسوبات و آبرفتهای رودخانه ای پوشیده شده است ]1[.در برگه نور از روش رسوبات آبراهه‌ ای برای اکتشافات ژئوشیمیایی استفاده شده و شبکه نمونه‌برداری با در نظر گرفتن عواملی نظیر لیتولوژی، گسل و غیره طوری طراحی گردید که حداکثر انطباق را با روش مرکز ثقل داشته باشد ]2[. درمحدوده مطالعاتی از مساحتی نزدیک به695 کیلومتر مربع تعداد 102 نمونه ژئوشیمی برداشت گردید.برای جداسازی نواحی مختلف به لحاظ تفاوت در وجودپتانسیل های معدنی برپایه ی اطلاعات اکتشافات آبراهه ای ، بهره گرفته شده است. برای توضیح حد مجاز و حد آلودگی عناصر در خاک از استانداردهای مختلف بررسی رسوب دنیا استفاده گردید و سعی شد که نزدیکترین لیتولوژی و موقعیت زمین شناختی در این بین لحاظ گردد و بنابراین استاندارد کشور کانادا مورد استفاده قرارگرفت ]7 [.در نهایت با توجه به آنومالیهای ژئوشیمیایی و نقشه های توزیع عناصر دو محدوده آلوده کننده محیط زیست تشخیص داده شد : یکی در محدوده شرق روستای ماموریچ ، جنوب دریاسر ، شمال عبدالله آباد و محدوده روستای معلم کلا و دیگری در شمال غربی آزادمون و شمال و جنوب و غرب روستای اهلم. این مناطق به لحاظ زیست محیطی بیشترین آلودگی را برای عناصر V,Mn,T,Cd,As,Mo,Sn,Ba ,Cu,Pb,Zn,Co,Ni,Cr نشان می دهد