سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فیاض محمدی – کارشناس ارشد فیزیک دریا از دانشگاه خرمشهر
مسعود صدری نسب – استادیار و مدیر گروه فیزیک دریا, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

در رودخانه ها ی جزرو مد ی که با ش یب کم به آبها ی آزاد متصل اند، آب دریا بر اثر مد وارد رودخانه ها میشود. عمدتا این جریان پاد دری ا سو به رودخانه ها را بصورت د ب ی در یا به رودخانه در نظر می گیرند. از آنجایی که ورود آب شورتر دریا به رودخانه، اکوسیستم رودخانه را تحت تا ثیر قرار می دهد لذا اندازه گ یری و محاسبه آن پارامتر مهم ی بر ای رودخانه محسوب م ی شود . در این مطالعه جهت مدل ساز ی جر یان در رودخانه اروندرود از مدل سه بعدی هیدرودینامیکی کوهیرنس استفاد ه شده و معادله پیوستگی، معادلات ناویراستوکس در سه بعد و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند . شرایط مرزی اعمال شده شامل تغییرات دما، شوری و دبی برای مرز باز رودخانه و تغییرات دما و شوری و مولفه های جزرومدی1 K و O1,S2, M2 برای مرز باز دریا، به همراه اعمال پارامترهای هواشناسی در مدل می باشند .