سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
امیرعباس املح القراء – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگ

چکیده:

تولید فلزات استراتژیک از جمله معیارهای قدرت کشور ها به شمار می رود. درجه استراتژیک تابع شرایط زمانی و مکانی عوامل موثر بر آنها است و در نتیجه برای ایران و کشور دیگرمی تواند، متفاوت و به مرور زمان، تغییر کند. عوامل کمی و کیفی چندی در بحرانی بودن، آسیب پذیری و استراتژیک بودن فلزات، موثر هستند.برای ارزیابی درجه استراتژیک بودن فلزات، الگوهای متعددی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله از منطق شلال (فازی) برای ارزشیابی درجه بحرانی، آسیب پذیری و استراتژیک بودن کروم برای ایران استفاده شده است. عوامل کمی موثر و توابع عضویت آنها در این تحلیل و همچنین، برخی از توابع عضویت عوامل کیفی موثر بر استراتژیک بودن کروم بر اساس این منطق نیز استخراج و به عوامل کمی تبدیل و در این الگو لحاظ شده اند. در این بررسی۴۲ معادله فازی تعریف و به کمک تابع بیشینه فازی درجه استراتژیک کروم برای ایران محاسبه و ارائه شده است. در این تحقیق، درجه بحرانی، آسیب پذیری و استراتژیک بودن کروم نسبت به سایر فلزات تولیدی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.