سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرناز نیک نام – کارشناس منابعطبیعی- مرتع و آبخیزداری- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ
مجید صوفی – عضو هیئت علمی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان فارس– بخش تحقی
محمدمحسن ظریف کارفرد – کارشناس منابعطبیعی- مرتع و آبخیزداری
اصغر محمدی – کارشناس منابعطبیعی- مرتع و آبخیزداری

چکیده:

یکی از نیازهای پروژه های فرسایش خاک برآورد حجم فرسایش آبکندی است . حجم فرسایش آبکندی از مجموع احجام جزئی بدست می آید. حجم جزئی از حاصلضرب متوسط سطح مقطع در طول مسیری از آبکند حاصل می شود . دقت حجم برآوردی ازفرسایش آبکندی بستگی به فاصله بین مقاطع عرضی و روش اندازه گیری شده دارد . این تحقیق در یک اکوسیستم جنگلی –مرتعی تخریب و تبدیل شده به دیمزارهای کم بازده به نام بن رود زنگنه استان فارس واقع در ۴۵ کیلومتری جنوبغربی شیراز صورت گرفته است. این تح قیق در نظر دارد تا با بررسی روش های مختلف اندازه گیری سطح مقطع و فاصله مختلف بین مقاطع عرضی درآبکندهای منطقه بن رود زنگنه فارس به تبیین زوایای این مسئله بپردازد . در این تحقیق پنج زیر حوضه انتخاب و علل ایجاد آبکند با استفاده از مدارک تاریخی و آستانه توپوگر افی بوسیله رابطه شیب و مساحت بالای آبکندها بررسی شد . سپس شش سیستم آبکندی در یکی از زیر حوضه ها انتخاب و بر اساس ویژگی های خاک و شکل مقطع عرضی مسیرهائی با طول ۲۰ تا ۲۵ متر از آبکند و مقاطع با فواصل یک متر انتخاب شد ند. اندازهگیری مقطع عرضی آبکند با استفاد ه از دو روش حاصل شد . در روش اول با استفاده از نوارمتر و اندازه گیری عرض بالا و پایین و عمق مقطع عرضی، مقدار مساحت مقطع محاسبه گردید و در روش دوم ابتدا از مقطع عرضی معین شده توسط متر تصویر برداری رقومی صورت گرفت و سپس با استفاده از نرم افزار اتوکد با روایت ۲۰۰۸ مساحت مقطع عرضی محاسبه شد . حجم مسی رهای انتخابی با فاصله مقاطع یک تا ۱۰ متر در هر دو روش برآورد شد وبا استفاده از مقایسه خطای مطلق مناسب ترین فاصله مقاطع عرضی از نظر علمی و عملی معرفی گردیدند