سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زهره کریمی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

بیابان زایی درمناطق خشک و از جمله درکشور ما یک موضوع نگران کننده زیست محیطی است درسالهای اخیر سازمانهای جهانی به این مهم توجه نموده تعهداتی برای کشورهای ذیربط تعریف کرده اند درکشور ما این تعهدات از طریق مجلس شورای اسلامی و درچارچوب برنامه چهارم رسمیت یافته و درحا لحاضر وزارت جهادکشاورزی عهدهدار مسئولیت شناسایی مناطق بحرانی بیابان زایی تهیه طرح و اجرای عملیات مناسب برای کنترل و مهار کانونهای بحرانی است موضوع نگران کننده ای که حیات مناطق خشک را تهدید م یکند توسعه ناپایداری کشاورزی از طریق برداشت بی رویه ازمنابع می باشدهدف این تحقیق بررسی دلایل اصلی بیابانزایی درمناطق خشک است با بررسی های میدانی و آمار موجود درمنطقه مشخص شد که دلیل اصلی بیابانی شدن محدوده مطالعاتی دشت بهادران مهریزیزد بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی پیشروی جبهه آب شور به سمت آب شیرین و بالتبع کاهش بازدهی اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیراصولی و احداث جاده دراراضی حساس به فرسایش می باشد