سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد نصیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
محمدرضا دارایی – دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران – ایران

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین دلایل کاهش صادرات فرش دستباف بر اشتغال زایی و سرمایه گذاری پرداخته است.متغیرهای مورد بررسی شامل: کیفیت فرش دستباف ، نداشتن بازار هدف مشخص و وجود کشور های رقیب می باشد.جامعه آماری این پژوهش 18500 نفر فعال شناسایی شده صنعت فرش دستباف استان لرستان می باشند که 377 نفر ازآنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمونکولموگروف اسمیرنف نرمال بودن متغیرها را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه و آزموندوجمله ای نشان داد که بین کیفیت فرش دستباف ، نداشتن بازار هدف مشخص و وجود کشور های رقیب و اشتغال زاییو سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه نشان می دهد کهدلایل کاهش صادرات فرش بر اشتغال زایی و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. بنابراین می توان گفت که بین شاخص هایدلایل کاهش صادرات فرش و اشتغال زایی و سرمایه گذاری رابطه معنا داری وجود دارد.