سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه سربازی – کارشناس ارشد منابع طبیعی، شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد
عباسعلی قزل سوفلو – دکترای عمران آب (هیدرولیک) – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

در این مقاله با بررسی تغییرات روند بارندگی، تعیین دبی سیلاب به روشهای دیکن، کریگر و فولر، وضعیت سیلاب درحوضه مشخص گردید. با بررسی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی، تأثیرگذاری تغییرات بارندگی بر تغییرات منابع آب زیرزمینی منطقه با ایجاد ضریب همبستگی در تأخیرهای زمانی 0، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 ماهه برای سالهای 1385-1381 طی 4 سال تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که بین وقوع ریزشهای جوی و تغییرات سطح آبهای زیرزمینی منطقه ارتباط معنیداری وجود دارد و این موضوع در مورد ایستگاه مشهد بدین صورت است که اثر ریزشهای جوی بر سطح آب سفرههای زیرزمینی با تأخیر5-4ماهه صورت میگیرد. همچنین ملاحظه شد، روند کلی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی منطقه نزولی میباشد