سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن مروج – شرکت ملی گاز ایران
حمید رحمانیفرد – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
ناصر میاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
عبدالمحسن شبیباصل – شرکت پتروشیمی مارون

چکیده:

ذخیره سازی زیرزمینی گاز UGS وسیله ای جهت افزایش ظرفیت تولید گاز در فصول پرمصرف در دنیا می باشد دراین تحقیق مطالعات ذخیره سازی گاز برروی یک مخزن گازی تخلیه شده با استفاده از شبیه سازی ترکیبی انجام شد. پیش بینی رفتار فازی سیال مخزن با بکارگیری جزئیات داده های مخزن صورت پذیرفت عملکرد UGS با استفاده از سناریوهای مختلف تخلیه مخزن و تزریق گاز طبیعی مورد بررسی قرارگرفت در طول ۱۲ سال تولید اولیه با توجه به انالیز حساسیت سنجی انجام شده دبی تولیدی MSCF/day45000 در نظر گرفته شد و از مخزن تا فشار ۱۵۰۰psi تولید صورت پذیرفت میزان تزریق و تولید از مخزن در سیکلهای تزریق ۷ ماه تولید ۴ ماه بترتیب برابر MSCF/day50000 وMSCF/day87500 لحاظ شد برپایه سناریوهای مطرح شده مشخص شد که دستیابی به دبی هدف در سیکلهای تولید امکان پذیر نمی باشد که علت ان کمتر از حد مجاز بودن میزان گاز پایه مخزن بود به منظرو حل این مشکل و جهت رساندن حجم گاز پایه به حد مطلوب بازه زمانی سیکل اول را به یک سیکل یکسال افزایش دادیم.