سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته اقتصاد کشاورزی
ایرج صالح – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

منابع انسانی در رشد و توسعه کشورها نقش ویژه ای را ایفا می کند و از آنجا که مسئله صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه و رشد بخش صنعت از جمله م سائل مهم این کشورها بوده و اختلاف دستمزد بین بخش کشاورزی وصنعت می تواند در انتقال نیروی کار در بین بخش ها و بهره وری نیروی کار تأثیر گذارد، لذا در این مطالعه به ارتباط دستمزدها بین بخش کشاورزی و صنعت در طی سال های ۸۳-۵۳ پرداخته شده است . در این ارتباط ازآزمون دیکی -فولر استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد که دستمزد بخش صنعت و کشاورزی همجمع وهمگرا می باشند. همچنین جهت بررسی رابطه ی علیت از آزمون علیت انگل -گرینجر استفاده گردید و در انتها برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت ، تصحیح خطا در مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفت .