سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز امام قلی وند – دانشجوی کارشنای ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
محمد پیری – استادیار اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

چکیده:

آمیخته بازاریابی بدنبال تامین و ارضای نیازهاست و به طور مداوم تلاش می کند که این کار را بهتر انجام دهد و درحقیقت یافتن شیوه های بهتر ارضاء نیاز است که شرکت های موفق را از ناموفق متمایز می سازد. بنابراین بازاریاب بایدهمواره بدنبال آن باشد که بررسی کند، به چه صورت می توانند بهتر و بیشتر، سریعتر، دقیق تر و در نهایت با کیفیتمتناسبتر به مردم خدمات توام با جذابیت ارائه نماید. این پژوهش با موضوع بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات باوفاداری مشتری (مطالعه موردی اپراتور همراه اول) بوده است و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی- توصیفی و با روشگردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) به بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هفت گانه آنشامل خدمت، قیمت، کانال های توزیع، عوامل ترفیع، ویژگی های کارکنان، امکانات و دارایی های فیزیکی و مدیریتعملیات با وفاداری مشتری در شرکت اپراتور همراه اول شهر ملایر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش مشترکیناپراتور همراه اول در شهرستان ملایر بوده و با توجه به نامحدود بودن این جامعه، با استفاده از جدول مورگان نمونه ایبرابر نفر 384 جهت بررسی انتخاب گردید. پس از تعیین روایی و آزمون پایایی پرسشنامه، نتایج بدست آمده مورد آزمونقرار گرفت و با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج حاکی از رابطه معنی دار آمیخته بازاریابی خدمات با وفاداری مشتری در اپراتور همراه اول شهر ملایر با ضریب همبستگی برابر 0/588 دارد.