سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام بهرامی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تر
کاظم بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر بالاآمدگی تکتونیکی در مقدار برش مخروط افکنه ها در حاشیه طاقدیس دنه خشک در جنوب شهر سرپل ذهاب است. جهت دستیابی به هدف فوق، محدوده 103 مخروط افکنه به کمک تصویر ماهواره ای کویک برد و مطالعه میدانی ترسیم و در محیط نرم افزار ILWIS رقومی شد. طی مطالعات میدانی، عمیق ترین کانال در راس هر مخروط افکنه شناسایی شد. سپس اختلاف ارتفاع بستر کانال با سطح قدیمی مخروط افکنه در سمت راست و سمت چپ کانال اندازه گیری گردید. شیب ساختمانی لایه ها در پهلوی طاقدیس در جبهه کوهستان(در بالادست مخروط افکنه ها) با استفاده از دستگاه شیب سنج محاسبه شد. نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که بیشترین مقدار برش، بر سطح مخروط افکنه های واقع در پرشیب ترین پهلوهای طاقدیس اتفاق افتاده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین برش سطح مخروط افکنه ها و شیب لایه ها در بالادست مخروط ها رابطه مستقیمی با ضریب همبستگی 65 درصد وجود دارد. نتایج نشان می دهد که در مخروطهای دارای حوضه های بزرگتر، ضریب همبستگی بین مقدار برش سطح مخروط و شیب ساختمانی پهلوی طاقدیس، بالاتر(86 درصد) است. این موضوع نشان می دهد که مخروط افکنه های با حوضه های بالادست بزرگتر، نسبت به مخروطهای با حوضه کوچکتر، به بالاآمدگی تکتونیکی (یا شیب لایه ها) بسیار حساس تر هستند. به طور کلی نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که برش سطح مخروط افکنه های مورد مطالعه کاملا متاثر از وضعیت تکتونیکی پهلوهای طاقدیس است