سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کارایی عامل بسیار مهمی در رشد بهره وری منابع تولید، بویژه در کشور های در حال توسعه است . در واقع تجزیه و تحلیل کمی تولید و اس تفاده مطلوب از منابع تولید در کشاورزی محور سیاست های کشاورزی است که افزایش تولید داخلی را از طریق استفاده بهینه از منابع جستجو می کند . در این مطالعه، رابطه بین اندازه مزرعه و انواع کارایی و بازده نسبت به مقیاس بهره برداران آفتابگردان شهرستان خوی بررسی شده است .شهرستان خوی بزرگترین تولید کننده آفتابگردان کشور است و سالانه به حدود ۴۰ ٪ از محصول آفتابگردان کشور را تولید می کند ۳٫ تحقیق حاضر بر مبنای تحلیل پوششی داده هابوده و آمار و اطلاعات ، از طریقتکمیل ۱۴۰ پرسشنامه در سال زارعی ۸۷-۸۶ به طور تصادفی جمع آوری شده است .