سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کلاله شایان فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
رضا فلاح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
جواد گیلانی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اهرم مالی و نرخ بیکاری با هزینه سرمایه انسانی شرکت هاست . جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 لغایت 1391 است که با روش حذف سیستماتیک 95 شرکت یا به عبارتی 475 شرکت -سال به عنوان نمو نه آماری انتخاب شدند. جهت گیری تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی وازنظر روش اجرا توصیفی – همبستگی است. اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردید. اهرم مالی و نرخ بیکاری به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه انسانی متغیر وابسته این پژوهش هستند. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اهرم مالی و نرخ بیکاری با هزینه سرمایه انسانی رابطه معناداری وجود دارد