سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یوسف پاشازاده –
جعفر صادق فیضی –
سیدتقی مهدوی –

چکیده:

هرچند دانش به خودی خود یک منبع محسوب میشود طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرارمیگیرد برکیفیت خدماتی که میتواند ازهریک ازمنابع متعلق به سازمان عاید گردد موثر است مدیریت دانش غالبا بهعنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده است و ازالزامات اساسی فرایندنوآوری درسازمان محسوب میشود این مقاله به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط نوآوری و کیفیت خدمات پرداخته است لذا از ازمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است جامعه آماری این تحقیق بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و به عنوان موردمطالعه قرارگرفته است و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است تایید ازمون فرضیه ها ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات به اثبات می رساند و همچنین سطح بلوغ مدیریت دانش درسازمان را نیز مشخص کرده است.