سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین موسوی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
ندا شاه سیاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان ، دانشگاه اقتصاد

چکیده:

با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقیماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند .یکی از ابزارهای راهبردی که موجبتعهد و تکرار مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی بهفرا سوی مرزهای جغرافیایی می شود، ارزش برند است .با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند برای شرکتها، بررسی اینکه تبلیغات بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند ارزش آفرینی می کنند، امریضروری است.هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تبلیغات و ارزش ویژه برند مشتریان بانک مسکن شهرخرم آباد است . این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است .جامعه آماری این تحقیق شامل 131 نفرمی باشد . با استفاده از فرمول کوکران 97 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .روش نمونه گیری دراین پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است.روایی پرسشنامه با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد.تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بوسیله نرم افزار spss 20 نشان داد که بین تبلیغات و ارزش ویژه برند در سطح اطمینان 0/95 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، همچنین ابعاد ارزش ویژه برند شامل وفاداری به برند ، آگاهی از برند، کیفیتدرک شده ، تداعی برند با تبلیغات رابطه مثبت و معناداری دارند.