سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسفندیار ملکیان کله بستی – دانشیار دانشگاه مازندران
هادی ابراهیمی مجد – دانشجوی مقطع دکترا دانشگاه مازندران
یاسر رضایی پیته نویی – عضو هیئت علمی مؤسسه غیرانتفاعی گلستان
جواد رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه نور

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین مالکیت نهادی سهام و نگهداری وجه نقد مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سمایه گذاران نهادی از این منظر که مالکیت نهادی سهام بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه انخاب شده اند که طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین سطح سرمایه گذران نهادی و نگهداری وجه نقد رابطه منفی معنی داری وجود دارد. اما بین تمرکز سرمایه گذاران نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری مشاهده نشده است.