سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالعلیم پرموزه – شرکت گاز سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تفویض اختیار و میزان بهره وری کارکنان در شرکت گاز سیستان و بلوچستان می باشد. در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و نمونه این پژوهش شامل 70 نفر از کارکنان می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی سنجش سنجش بهره وری هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه محقق ساخته تفویض اختیار استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تفویض اختیار و میزان بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین ابعاد فردی , تصمیم گیری و نوآوری تقویض اختیار و میزان بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد که بعد تصمیم گیری بیشترین تاثیر را بر بهره وریr=52% دارد.