سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صابر جلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
رضا تاکر – کارشناس ارشد حسابداری شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و مسئولیت های اجتماعی شرکتی پرداخته شده است. دوره زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1391 بوده که با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 90 شرکت انتخاب شدند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها از نوع علی می باشد. قبل از آزمون فرضیه به بررسی مانایی داده ها پرداخته شد و نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق (وابستهف مستقل) دارای پایایی لازم بودند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق با به کارگیری داده های تابلویی و روش اثرات تصادفی نشان داد که بین تمرکز مالکیت و مسئولیت های اجتماعی شرکتی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع وجود سهامداران عمده منجر به رعایت مسئولیت های اجتماعی شرکتی می شود.