سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا گلابی – استادیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
پروانه تیشه زن – استادیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهنام کرمی – دکترا محیط زیست، مدیرعامل شرکت سروستان سازان فردا، پارک علم و فناوری خوزستان

چکیده:

یکی از منابع آلاینده محیط زیست ریزگردها بوده که در سال های اخیر مخاطرات فراوانی را به همراه داشته است. ریزگردهاباعث تغییر درجه حرارت به دلیل اثرگذاری در جذب و پراکنش تابش خورشیدی می شوند. به علت تاثیر بر تولیدات اقیانوسیتغییر اقلیم را سبب شده و بر تشکیل ابر، بارش و خشکسالی اثر مستقیم دارند. ریزگردها هم چنین در چرخه مواد غذاییزیست بوم خشکی و آبی اثرات چشم گیری را نشان داده است. به دلیل متاثر شدن محیط زیست از این پدیده در مقاله حاضربه بررسی رابطه بین توان خودپالایی رودخانه کارون در محدود هی شهر اهواز با میزان غلظت ریزگردها در سال های 1391 و1392 پرداخته شده است. بررسی ها نشان دادند در ماه هایی که غلظت ریزگردها بالا می باشد توان خودپالایی رودخانه نسبتبه سایر ماه ها کمتر بوده است. هم چنین رابطه ی بین غلظت ریزگردها و توان خودپالایی رودخانه به صورت یک رابطه درجهدوم به دست آمد. با توجه به نتایج به ریزگردها نیز به عنوان یکی از منابع تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه ها باید توجه خاص نمود.