سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجید زنجیردار – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی لعل بار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
روح اله جوادی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه هنگام سرمایه گذاری در سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل ارزیابی نقدینگی، توانایی پرداخت دیون واحد تجاری و نیز میزان سود آوری سهام شرکت ها هستند . در این راستا، استفاده از اطلاعات اقلام عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام می تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد . این تحقیق ک ه از نوع تحقیق توصیفی‐ همبستگی بوده، به بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام عملیاتی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد . بدین منظور، تعداد 148شرکت در طی دوره زمانی 86-1382 از بین شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازد ه سهام رابطه وجود ندارد اما بین تغییرات در حساب های دریافتنی و تغییرات در حساب های پرداختنی با بازده سهام رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد