سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر تیموری شموشک – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمد برزعلی – هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
علی گزانچیان – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
راحله معافی پاشاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

منظور بررسی رابطه بین خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با توان رشد اولیه با زودرسی و عملکرد در ارقام تتراپلوئید پنبه و همچنین مقایسه آنها با ارقام بومی پنبه آزمایشی در سال 1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. اینآزمایش در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار و 16 تیمار اجراء گردید. ارقام مورد بررسی شامل: سایکرا، ساحل، 43259، BSS7 ، و818-312 تابلادیلا، نازیلی، چکوروا، اپل، آوانگارد، No-43347،200 بومی هاشم آباد، بومی سبزوار، بومی آریا و بومی کاشمر بود. در این بررسی شاخص سطح برگ و وزن خشک کل گیاهچه ارقام حداکثر تا 44 روز بعد از کاشت (قبل از گلدهی ارقام) اندازه گیری و به عنوان شاخص های توان رشد اولیه ثبت گردیدند. در انتهای فصل نیز عملکرد، اجزای عملکرد و زود رسی نیز مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رقم opal با 7/5 گرم میانگین وزن خشک کل گیاهچه بیشترین و رقم کاشمر با میانگین 3/23 گرم از کمترین وزن خشک کل گیاهچه برخوردار بودند. بالاترین وزن تر کل گیاهچه و شاخص سطح برگ را در بین ارقام تتراپلوئید رقم چکوراوا تولید نمود. در بین ارقام بومی رقم کاشمر دارای کمترین میزان وزن خشک کل، وزن تر کل گیاهچه و شاخص سطح برگ را دارا بود. بالاترین میزان سرعت رشد محصول در ارقام opal و آریا بترتیب در بین ارقام تتراپلوئید و بومی مشاهده گشت. بررسی همبستگی بین صفات نشان داد که در ارقام تتراپلوئید وزن کل خشک گیاهچه و شاخص سطح برگ تولیدی بعنوان شاخص های توان رشد اولیه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با مقادیر عملکرد چین اول، چین دوم، کل و اجزای عملکرد نداشت اما با صفت زودرسی این همبستگی مثبت و معنی دار بود. در بین ارقام بومی همبستگی مثبت و معنی داری بین شاخص های توان رشد اولیه با عملکرد کل، اجزای عملکرد و زودرسی مشاهده نشد