سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عبدی – علی عبدی: استادیار و هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
بهاره بابایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین خودکارآمدی و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه بود. روشتحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در سال تحصیلی 1394/1393 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 100 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران و پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خودکارآمدی و خلاقیت رابطه معنادار و مثبتوجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و همه مولفه های خلاقیت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.