سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صنم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی
عبدالرحیم کسائی – هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
علی محمد نظری – (هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران)دانشگاه خوارزمی(واحد پردیس)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دغدغه شغلی با اشتیاق شغلی در بین فارغ التحصیلان شاغل دوره کارشناسی دانشگاه های سراسری تهران بود. به کمک جدول مورگان تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای؛ تعداد 260 نفر ( 120زن و 140 مرد ) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه؛ دغدغه شغلی سوپر (ACCI ) و اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون روابط همزمانی استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که بین دغدغه شغلی سوپر با اشتیاق شغلی در فارغ التحصیلان شاغل رابطه معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که هراندازه دغدغه شغلی افزایش یابد، اشتیاق شغلی نیز افزایشخواهد یافت.