سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کاشانی پور – دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران
مهدی مران جوری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سید محمد مشعشعی – عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیلشده جونز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداربوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 260 سال-شرکت طی دوره 1385 تا1389 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان م یدهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس در کلیه شرکت های مورد مطالعه رابطه مثبت و معن یداری وجود دارد