سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

الهام جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران
مصطفی امامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

مطالعات اخیر نشان داده است که رضایت شغلی به شکل مثبت و قطعی با رضایتمندی استفاده کنندگان اطلاعات ارتباط دارد. از دیداین مطالعات، رضایت شغلی از دو جهت هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی بر اجرا و عملکرد مؤثر خواهد بود . این پژوهش به بررسی رضایتحسابداران از سیستم حسابداری کامپیوتری و تأثیر آن بر رضایت شغلی حسابداران سازمان های دولتی استان کرمانشاه م یپردازد. سایر تحلیل ها شامل جنسیت ، نوع سیستم اطلاعاتی حسابداری ، تعدادوظایف، دفعات استفاده از کامپیوتر و سواد کامپیوتری م یباشد .جامعه آماری شامل 43 نفر حسابدار شاغل درسازمان های دولتی استان کرمانشاه است. نتایج نشان م یدهد که رضایت شغلی حسابداران بهطور قطع با رضایت از سیستم اطلاعاتی حسابداری آنها ارتباط مثبت دارد. همچنین رضایت شغلی بالاتربا دفعات بیشتر استفاده از کامپیوتر مرتبط است. شواهدی دال بر وجود ارتباط دیگری بین سایر متغیرها بارضایت شغلی و رضایت از سیستم اطلاعاتی حسابداری بدست نیامد. نتیجه این مطالعات پیشنهادی است که طراحان سیستم حسابداری باید استفاده کنندگان را بیشتر متوجه و درگیر استفاده از سیستم کامپیوتری نمایند.