سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مجید زنجیردار – استادیاروعضو هیا تٔ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
لیلا قصاب ماهر – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی درشرکت های پذیر فته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد .از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است ؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تا ثٔیرهموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری، طی دوره 86-82 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده و تست همبستگی پیرسون وZr استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازاز غیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است. یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحق یق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی از متغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد