سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده فاطمه آل داوود – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا رئیس زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
جواد گیلانی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، شرکت ها با ایجاد توازن بین منفعت و هزینه تأمین مالی می تواند به ساختار سرمایه بهینه برسند، ساختار بهینه سرمایه تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت داشته و افزایش ارزش شرکت را در پی خواهد داشت که در این صورت بررسی نحوه تأمین مالی شرکت که می تواند از منابع داخلی یا خارجی باشد و از طرفی شناخت سیاست های مدیریت مالی در این خصوص که باعث تعیین انتخاب گونه ای از ساختار مالی مشخصه های شرکت است، نظریه های متعددی این چنین بیان نموده اند که تغییر در ساختار سرمایه، تغییر یا تجدیدنظر در ارزش شرکت را نشان می دهد که بنابراین می بایست بر ارزش شرکت نیز مؤثر باشد، تصمیمات در خصوص ساختار سرمایه باید در راستای افزایش ارزش شرکت باشد برای حداکثر سازی ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرما یه گذار ی ها و ترکیب آنها و نیز نحوه تأمین مالی آنها تصمیم گیری شود با توجه به مطالب یادشده این پژوهش درپی پاسخ به این سؤال مواجه است که آیا سیاست های ساختار سرمایه به سطح نگهداشت وجه نقد اثرگذار بوده و همچنین آیا بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت تأثیری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارد ونیز آیا تصمیمات ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد، در این پژوهش به منظور پاسخ به سوا لات فوق از مدل های رگرسیونی که توسط کالدریا و لونکان استفاده شده، استفاده می شود و با توجه به مدل ها شواهدی قوی ارائه می شود و رابطه مثبت معناداری بین متغیرهای نقد شوندگی و اندازه شرکت و ارزش شرکت وجود دارد.