سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عظیم قاسمی عرشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
دکتر هاتف حاضری نیری – عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مدیریت – اردبیل، ایران
عادل شاه ولی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی . واحد … گروه حسابرسی …. ایران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . این تحقیق در بین سالهای 1386-1391 در بین 113 شرکت پذیرفته شده که به صورت حذف سیستماتیک انتخاب گردید انجام شد . به دلیل اینکه این تحقیق در بین 113 شرکت در طی 6 سال انجام شد لذا ماهیت پانلی دارد و از روش دیتا پانل به منظور آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد . جهت اندازه گیری ساختار سرمایه از 2 شاخص نسبت بدهی به داریی و همچنین نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاخبان سهام استفاده شد و همچنین برای اندازه گیری بهره وری نیز از 2 شاخص بهره وری بر اساس بازده داریی ها و همچنین بهره وری بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام استفاده گردید . نتایج تحقیق نشان داد که بین نسبت بدهی به دارایی و بهره وری بر اساس بازده دارایی ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دار و بین نسبت بدهی به داریی و بهره وری بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین نسبت بدهی بلند مدت به بهره وری بر اساس بازده داراییها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین نسبت بدهی بلند مدت و بهره وری بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام م رابطه معنی داری یافت نشد .