سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد ایمانی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس
محمد شاکری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شاغلدر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان بندرعباس در سال 1392 بود و جامعه آماری آن را کلیه کارکنانآموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس تشکیل می دادند ( 108 ). نمونه آماری به روش سرشماری بر جامعهمنطبق بوده و تمامی افراد را در بر گرفت. ابزارهای اندازه گیری پژوهش دو پرسش نامه استاندارد مدیریتدانش سازمانی فیلیس و همکاران ( 2000 ) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( 1998 ) بود. پس ازبررسی روایی و پایایی، پرسش نامه ها، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. نهایتاً پس از گردآوری داده ها وبه منظور آزمون فرضیه های تحقیق و برای تعیین همبستگی با توجه به نوع توزیع داده ها از آزمون ضریبهمبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش درمیان کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایجتحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه های مدیریت دانش از قبیل: انتقال دانش، کسب دانشو کاربرد دانش، رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.