سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف تباررستمی – کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد ایرانغرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران

چکیده:

این پژوهش به دنبال شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و جریانات وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه بندی می گردد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385 تا 1391 است. برای ازمون فرضیات از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی) و آمار استنباطی (ازمون های رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون نرمال بودن) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و جریان وجه نقد حسابداری، جریان وجه نقد آزاد و جریان وجه نقد سرمایه ای رابطه معنادار وجود دارد و بین متغیرهای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری یافت نشد.