سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

هدف از مقاله حاضر مطالعه سیستم اطلاعات حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مانند اعتبار دهندگان، سهامداران و مدیران را برای تصمیم گیری های اقتصادی فراهم میکند. شرط مفید بودن این اطلاعات برای استفاده کنندگان دارا بودن ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. در این تحقیق چگونگی تأثیر سیستم های اطلاعاتی به عنوان محصول عصراطلاعات بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بررسی شد . روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نظر برای بخش اصلی تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، شاغلین در حرفه حسابرسی در موسسات خصوصی حسابرسی در ایران می باشد. پس ازارائه وجمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS فرضیات اصلی و فرعی مورد سنجشواقع شد و مشخص شد که استفاده از سیستم های اطلاعاتی موجب افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نتیجه شفافیت اطلاعات می شود. حسابداری و در نتیجه شفافیت اطلاعات می شود