سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مریم امیرشکاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مسئول مکاتبات)
فاطمه گودرزی آرا – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمدرضا احمدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- شهرسازی دانشگاه تهران
نجف راهنورد – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

بررسی رابطه بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تولید دی اکسید کربن طی سالهای اخیر توسط اقتصاددانانو سیاستگذاران مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف این مطالعه بررسی رابطه بین رشد جمعیت شهرنشین،مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 42 کشور) به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 2010-1999 است. نتایج این مطالعه نشان داد توسعه شهرنشینی اثر مثبت و معنیدار بر تولید دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین مصرف انرژی و درآمد سرانه اثری مثبت و معنی دار بر تولید دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارد.