سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

داریوش فروغی – استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
منیژه رامشه – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراس

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شاخص های متفاوت نقدشوندگی سهام با فرصت های سرمای هگذاریIOS) در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهشاطلاعات 84 شرکت برای دوره زمانی 1381 لغایت 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضی ه های پژوهش از مقادیر بردار ویژه و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفادهگردیده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت معنادار میان برخی شاخص های نقدشوندگی سهام و فرص تهای سرمای هگذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش شواهدی فراهم می کندمبنی بر اینکه بهبود نقدشوندگی، از طریق کاهش بهای تمام شده سرمایه منجر به افزایش فرص تهای رشد باارزش م یشود و به این ترتیب ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. از این رو مدیرانی که در پی حداکثر کردن ثروت سهامداران هستند باید توجهی ویژه به وضعیت نقدشوندگی سهام نمایند و آن را بهبود بخشند.