سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،باشگاه پژوهشگران جوان ،اصفهان ،ا
ربابه السادات حسینی – دکترای تخصصی مدیریت جهانگردی و هتلداری دانشگاه ملی و تکنولوژی مارا(م
زهرا اخگراسلامیه – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزادبجنورد گرایش عمومی
عصمت دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزادبجنورد گرایش عمومی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مؤلفه های (تصمیم گیری و تعاملات) الگوی سایبرنتیک با خلاقیت سازمانی در ادارهکل تربیت بدنی استان اصفهان بود این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش همبستگی بود و جامعه ی آماری شامل221 نفر ازکارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی 1390 بود که از این تعداد، 132 نفر با استفاده از روش نمونه گیریطبقه ای تصادفی و به روش متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی الگوی سایبرنتیک با 17 سؤالبسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت با ضریب پایایی 0/89 و پرسشنامه ی خلاقیت سازمانی با 20 سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت با ضریب پایایی 0/88 و پرسشنامه ی بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد و وضعیت توزیع آزمودنی ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بود و تجانس واریانس نیز برقرار بود. سطح معناداری داری در این تحقیق P≤0/05 در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ دراداره کلتربیت بدنی استان اصفهان بین دو مؤلفه ی تصمیم گیری و تعاملات الگوی سایبرنتیک با خلاقیت رابطه ی معناداری وجود دارد. وبا به کارگیری مؤلفه ی تصمیم گیری ، تعاملات در سازمان خلاقیت افراد سازمان نیز بیشتر می شود و کارکنان در اهداف سازمانمشارکت می کنند وانگیزه ی کارکنان برای اجرای فعالیت در سازمان بیشتر می شود.