سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

پیمان امینی – گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
نادر شکوری – گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده:

مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد،بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد می تواند بر نحوه تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی تأثیر گذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی با تاکید بر تخصص صنعت حسابرس با مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده ی زمانی 1386 الی 1392 می باشد. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های حاکمیت شرکتی، تخصص صنعت حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین این نتایج نشان می دهد که حاکمیت شرکت با مدیریت سود ارتباط زیادی داشته باشد، که نشان می دهد هیئت مدیره نقش نظارتی ایفا می کند. نتایج حاصله با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی، کماکان به قوت خود باقی ماند.