سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
مجتبی عدیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی
احسان عسکری فیروزجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین دو جنبه محافظه کاری (محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای و محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی ) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 102 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد ه اند که طی دوره ی زمانی 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی ازطریق نرم افزارSPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین محافظه کا ری ترازنامه ای و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و بین محافظ هکاری سود و زیانی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم وجود دارد.