سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علیرضا ساغری چی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی علیمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

این مقاله ارتباط بین سود باقی مانده (RI) به عنوان معیار نوین سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت و نسبت های قیمت به سود هر سهم (P/E) و قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده سرمایه گذاری (ROI) را به عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می دهد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده در یک دوره 6 ساله مشخص گردید که بین RI و P/E ارتباط معنی داری وجود نداشته ولی بین RI و P/B, ROW, ROI ر ابطه معناداری وجود داشته و در یک جهت حرکت می کنند و ارزیابی ها به نتایجی مشابه می رسند و از آنجا که در مدل RI عناصر تأثیر گذار در ارزیابی و تصمیم گیری و همچنین ساختار سرمایه شرکت و عوامل اقتصادی جامعه دخیل می باشند لذا معیار بهتری برای مدیران و سرمایه گذاران خواهد بود.