سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

وحید تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابدار
محسن اکبری خسروشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابدار
الهام قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابدار

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.به این منظور تعداد 31 شرکت از بخش صنعت سیمان برایدوره زمانی 1386 تا 1389 انتخاب گردید که از این تعداد تنها 25 شرکت شرایط مناسب برای اینپژوهش را داشتند. به منظور رسیدن به اهداف پژوهش از همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیوناستفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه معکوس معنی داری وجود دارد و تنها متغیر چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی دار را نشاننمی دهد. همچنین بین اغلب متغیرهای مورد مطالعه رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه خالص معاملات افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکتها خواهد شد