سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساحره لنگری – دانشگاه آزاد نیشابور
تورج صادقی – دانشگاه آزاد نیشابور

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و جهت گیری بازار با عملکرد سازمانی در صنعت بیمه های دولتی )ایران(و خصوصی)پاسارگاد(استان خراسان شمالی بوده است.ظهور یکسری تحقیقات از رشته های مختلف پیرامون حوزه تجزیه و تحلیل سازمان زمینه ای را فراهم ساخته که دو مفهوم جهت گیری بازار و مدیریت منابع انسانی استراتژیک به عملکرد سازمانی مرتبط گردند. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی- همبستگی (آزمون فرضیه) است.ابزار جمع آوری داده ها و ارزیابی متغیرها پرسشنامه استاندارد)از پیشساخته) می باشد.برای احراز اطمینان از میزان پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ از طریق نرم افزارspss محاسبه شده است.تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی درجه صفر انجام گرفت.یافته های تحقیق حاضر رابطه مستقیمی را بین جهت گیری بازار و عملکرد نشان می دهند ومشخص می سازند که پیوند بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد از طریق میزان متغیر واسطه جهت گیری بازار که در سازمان نمایان می باشد برقرار شده است. بدین معنی که جهت گیری بازار در نقش متغیر واسطه ای می باشد تا رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شکل گیرد.