سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی ذبیحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه حسابداری، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

تصمیم گیری های اقتصادی به کیفیت گزارشگری مالی بستگی دارد و مدیریت سود به عنوان یکی از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی شناخته می شود. در این تحقیق رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نمونه آماری پژوهش شامل 88 شرکت طی دوره زمانی 1388 الی 1392 بوده است. برای اندازه گیری مدیریت سود از، از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده و مسئولیت اجتماعی شرکت از سه بعد محیطی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. برای ازمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های تلفیقی بکارگرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.