سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدصابر سیدالنگی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان
پرویز سعیدی – گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین معیارهای حسابداری ریسک و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به تحقیقات گسترده بیور، کتلر و شولز ( 1970 ) و فارلی، فریز و ریچنتین ( 1985 ) در این زمینه، ما ریسک را به سه دسته کلی تقسیم و برای هر یک معیارهایی در نظر گرفتیم. به این ترتیب که اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت جاری، معیارهای ریسک مالی، نوسانپذیری سود، رشد درآمد و نسبت سود تقسیمی، معیارهای ریسک تجاری و برای ریسک سیستماتیک معیار کواریانس درآمد در نظر گرفته شد. همچنین برای اندازهگیری ریسک بازار از شاخص بتا با رویکرد قیمت گذاری داراییهای سرمایهایCAPMاستفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پس از اعمال محدودیتهای موجود، تعداد 119 شرکت در طی سالهای 1386 تا 1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از روش تحلیل دادههای ترکیبی و برای پردازش اطلاعات و بررسی فرضیات، از نرمافزارهایStata و Eviews استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای اندازه شرکت و نسبت جاری با ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد در حالیکه این ارتباط بین متغیرهای نوسانپذیری سود، رشد درآمد و نسبت سود تقسمی با ریسک بازار به صورت منفی و معنادار است. اما بین متغیرهای اهرم مالی و کواریانس سود با ریسک بازار رابطه آماری معناداری وجود ندارد