سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هاجر فلسفی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد شهرکرد
جمشید پیک فلک – استادیار دانشگاه آزاد شهرکرد
سعید علی احمدی – استادیار دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و افشای داوطلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور به بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد و 92 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق کاربردی و از حیث موضوع تحقیق توصیفی_ همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چک لیستی از عناوین افشای داوطلبانه اطلاعات می باشد. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با بهرهگیری از فنون آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین سود تقسیمی، اندازه هیئت مدیره، سابقه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی با افشای داوطلبانه وجود دارد. اما ارتباط معناداری بین ساختار مالکیت، سابقه شرکت و اندازه شرکت با افشای داوطلبانه وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که سود تقسیمی بهترین پیشبینی کننده افشای داوطلبانه و اعضای غیر موظف کمترین قدرت را در پیشبینی افشای داوطلبانه دارد.